[IN/OFF GAME] Głosowania w rządzie
#1
Hławankowski
Ponieważ Pierwszy Minister jest nieobecny - z tego co mi wiadomo, wizytuje żołnierzy na umocnieniach stolicy - a Panowie Ministrowie *spojrzenie wokoło* zgodnie ponaglają, by podjąć prawne decyzje, pozwalam sobie, jeżeli JO Książę kolega Wicepremier nie wyrazi sprzeciwu *spojrzenie na ks. Czartoryskiego* przeprowadzić najpilniejsze głosowania.

*czeka, aż ucichnie maszyna do pisania sekretarza spisującego protokół*

Głosujemy więc kolejno:
1. Nad po pierwsze:
dodaniem do propozycji 2-5 adnotacji, żeby dekrety zostały zastąpione przez równobrzmiące ustawy, kiedy tylko przejdą konstytucyjną ścieżkę parlamentarną
po drugie:
przekazaniem tych projektów do Izby Poselskiej jako projekty rządowe.
(Ponieważ te sprawy są powiązane, traktujemy je razem).

Nad propozycjami dla Monarchy:
2. DEKRETU o nadzwyczajnym sposobie prawodawstwa i organizacji państwa
3. DEKRETU o powszechnym obowiązku służby wojskowej
4. DEKRETU o Cenzurze Wojennej
5. DEKRETU o gospodarce wojennej
[wszystkie stąd: http://kanciapa.pbf.net.pl/thread-607-po...ml#pid6835 ]
6. A także nad alternatywnym opracowaniem propozycji numer 5, nad którym dyskutowaliśmy ostatnio.
[stąd: http://kanciapa.pbf.net.pl/thread-607-po...ml#pid6900 ]

7. Nad zawnioskowaniem do Monarchy o mianowanie Ignacego Stokłosy hetmanem wielkim.
8. Nad poproszeniem Ignacego Stokłosy o konsultacje z rządem na temat dalszego prowadzenia wojny przez RTN.
9. Nad udzieleniem Panu Ministrowi Alfonsowi Pióro pełnomocnictw w rozmowach z radami rewolucyjnymi.
_____________
1.-5.: głosuję ZA.
6. głosuję PRZECIW.
7. wstrzymuję się.
8.-9. głosuję ZA.
Odpowiedz
#2
von Strachwitz

1. Za
2. Za
3. Za
4. Przeciw
5. Za
6. Przeciw.

7. Przeciw.
8. Przeciw.
9. Za.
ن
Odpowiedz
#3
Fryderyk J.K. Krokowski

1. ZA
2. ZA
3. ZA
4. ZA
5. ZA
6. PRZECIW

7. WSTRZYMUJE SIĘ
8. WSTRZYMUJE SIĘ
9. WSTRZYMUJE SIĘ
Co może powiedzieć ludzkość dziś, ta ludzkość, która chce dowieść postępu kultury, a XX wiek postawić znacznie wyżej od wieków przeszłych. Czy w ogóle my, ludzie XX wieku, możemy spojrzeć w twarze tych, co żyli kiedyś i – śmieszna rzecz – dowodzić naszej wyższości, kiedy za naszych czasów zbrojna masa niszczy nie wrogie sobie wojsko, lecz całe narody, bezbronne społeczeństwa, stosując najnowsze zdobycze techniki. (...) Zabrnęliśmy, kochani moi, straszliwie. (...) Chciałem powiedzieć: zezwierzęcenie… Lecz nie! Jesteśmy od zwierząt o całe piekło gorsi! - Rotmistrz Witold Pilecki
Odpowiedz
#4
Czartoryski
1.-5. ZA
6.PRZECIW
7.-9. ZA
Odpowiedz
#5
OG: Jako, że zgłosiłem nieobecność i to tylko na jedną dobę (na samym początku tury), oraz pozostawiłem możliwość zajęcia się niektórymi sprawami, a innymi nie będę ignorował istnienie tego głosowania.

Pozdrawiam.
Odpowiedz
#6
OG: a ja daję Ogarowi czas do wieczora na zagłosowanie/wstrzymanie, albo uznam go za również nieobecnego.
Odpowiedz
#7
1. za
2. przeciw
3. za
4. za
5. za
6. przeciw

7-9 za
Odpowiedz
#8
Hławankowski
Projekty o poborze i o gospodarce wojennej zostały przyjęte jednogłośnie. Projekty o nadzwyczajnym prawodawstwie i o cenzurze zostały przyjęte ze sprzeciwem WPanów Ministrów odpowiednio Pióro *rzuca dziwne spojrzenie* i hr. Strachwitz. Alternatywną redakcję projektu o gospodarce wojennej odrzuciliśmy jednogłośnie.

W związku z tym zlecam gońcom natychmiastowe przekazanie projektów Królowi Jegomości i Panu Marszałkowi Czernowowi.

Kandydaturę Ignacego Stokłosy przyjęliśmy dwa głosy (ks. Czartoryski, A. Pióro) przeciwko jednemu (hr. Strachwitz). W związku z tym dołączamy odpowiednią wiadomość do Króla Jegomości.

Wniosek o wysłuchanie hetmana przyjęliśmy także z moim poparciem. Niech sekretariat połączy się z nim telefonicznie.

Pełnomocnictwa dla Pana Ministra Pióro przyjęliśmy jednogłośnie przy głosie wstrzymanym mjr. Krokowskiego, więc pozostaje mi życzyć WPanu Ministrowi owocnych negocjacji.

Dziękuję.
Odpowiedz
#9
Przekształcam w temat OG.

Głosujemy nad wysłaniem następujących USTAW do parlamentu, przy jednoczesnym pokazaniu ich królowi (bez bawienia się w dekrety).
Pogrubiłem zapisy nowe lub zmienione.
1. pierwsza ustawa bez zmian: http://kanciapa.pbf.net.pl/thread-607-po...ml#pid6835
2.
Cytat:USTAWA o Cenzurze Wojennej
W obliczu inwazji państw wrogich pokojowi, wolności i moralności chrześcijańskiej,
w trosce o obronę Rzeczypospolitej przed zagrożeniem totalizmu i tyranii,
Stany Sejmujące, a mianowicie:
z Bożej łaski i woli Narodu Król Rzeczypospolitej, Obrońca Wiary, Wielki Xiążę Litewski, Wielki Xiążę Moskiewski, Xiążę ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski, czernihowski, Suwerenny Pan nowożmudzki, nowopoleski, malagaski, Obrońca wieczysty wyspy św. Bartłomieja;
Wysoki Dostojny Senat;
a także Izba Poselska

powołują Cenzurę Wojenną.
1. Cenzura Wojenna podlega Ministrowi odpowiedniemu ds. Wewnętrznych.
2. Wszelkie pisma drukowane muszą zostać przed podaniem do druku zaakceptowane przez Cenzurę Wojenną.
3. Cenzura Wojenna usuwa z ww. pism informacje i opinie mogące zagrozić zwycięskiemu doprowadzeniu do końca obecnej wojny.
4. a) Cenzura Wojenna deleguje do rozgłośni radiowych swoich przedstawicieli, których instrukcji spikerzy radiowi mają bezwzględnie przestrzegać.
b) Zakres kompetencji przedstawicieli Cenzury Wojennej obejmuje zapobieganie ujawnieniu informacji i opinii wymienionych w art. 3.
5. W przypadku naruszenia niniejszej ustawy Cenzura Wojenna wydaje zakaz działalności dla wydawcy pisma lub nadawcy radiowego na czas określony.
6. Od wszystkich decyzji Cenzury Wojennej przysługuje wydawcy lub nadawca odwołanie do Sądu, jednak wyrok zostaje ujawniony i uprawomocnia się dopiero po podpisaniu pokoju.
7. Minister odpowiedni ds. wewnętrznych może zwolnić z bieżącej kontroli wybranych przez niego wydawców, lub nadawców, którzy cieszą się szczególnym zaufaniem władz państwa. Jednakże jakiekolwiek wykroczenie przeciwko wytycznym Cenzury Wojennej powoduje automatyczne zniesienie zwolnienia i karę na podstawie art. 5.
8. Powyższe regulacje wchodzą w życie w ciągu 10 dni i wygasają w momencie podpisania pokoju.
9. Jeżeli jednak Cenzura Wojenna uzna, że jakieś pismo lub audycja radiowa rażąco naruszyła art. 3 przed momentem oznaczonym w art. 7, ma prawo nałożyć grzywnę od 2000 do 100 000 złp., proporcjonalnie do majątku wydawcy pisma lub nadawcy radiowego.
3.
Cytat:USTAWA o gospodarce wojennej
W obliczu inwazji państw wrogich pokojowi, wolności i moralności chrześcijańskiej,
w trosce o obronę Rzeczypospolitej przed zagrożeniem totalizmu i tyranii,
Stany Sejmujące, a mianowicie:
z Bożej łaski i woli Narodu Król Rzeczypospolitej, Obrońca Wiary, Wielki Xiążę Litewski, Wielki Xiążę Moskiewski, Xiążę ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski, czernihowski, Suwerenny Pan nowożmudzki, nowopoleski, malagaski, Obrońca wieczysty wyspy św. Bartłomieja;
Wysoki Dostojny Senat;
a także Izba Poselska

ustanawiają gospodarkę wojenną.
1. Tworzy się Wojenną Radę Gospodarki, złożoną z Ministra odpowiedniego ds. Gospodarki oraz przedstawicieli Pierwszego Ministra i Ministra odpowiedniego ds. Wojskowych.
3. W interesie wysiłku wojennego i zwycięstwa nad wrogami Rzeczypospolitej, Wojenna Rada Gospodarki ma prawo do ustanawiania i regulacji w drodze zarządzeń:
a) kontroli cen,
b) kontroli płac,
c) kontroli struktury zatrudnienia
na terenie całego państwa.
4. Wojenna Rada Gospodarki utworzy Komisje Zarządu Centralnego dla poszczególnych gałęzi gospodarki.
5. Komisje Zarządu Centralnego przejmują dokumentację analogicznych urzędów tak zwanej rewolucji.
6. Komisje Zarządu Centralnego wysyłają delegatów do poszczególnych przedsiębiorstw i majątków rolnych. Decyzje owych delegatów obowiązują właściciela.
7. Od decyzji delegata przysługuje odwołanie do odpowiedniej Komisji Zarządu Centralnego.
8. Przedsiębiorstwa o specjalnym znaczeniu dla wysiłku wojennego, w szczególności kolej i zakłady przemysłu zbrojeniowego, mogą być zmilitaryzowane decyzją Ministra odpowiedniego ds. Gospodarki. Militaryzację należy rozumieć jako wprowadzenie wojskowych stosunków służbowych i egzekwowanie dyscypliny według wojskowych przepisów.
9. Ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 dni, z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie natychmiast.

1.-3. : ZA.
Odpowiedz
#10
Stokłosa: 1-3 za
Czartoryski: 1-2 za, 3 przeciw
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości