Ustrój Polski
#1
Cytat:Ustrój: monarchia parlamentarna

Sejm składa się z 803 posłów wybranych na 4 letnią kadencję. Wybory odbywają się w okręgach jednomandatowych w dwóch turach. Sejm z Senatem, lub z królem uchwala konstytucje zwykłą większością głosów, oraz większością 3/4 przy obecności przynajmniej 3/5 składu posłów może zmieniać Ustawę generalną. Każdy kanclerz i minister powołany przez króla musi uzyskać aprobatę Sejmu.
Skład:
KON 30—50%
RC 30—50%
UZ ok. 1%
N 10—20%

Senat składa się z 180 senatorów połowa z nich (90) jest wybrana przez pokojowe konfederacje szlacheckie z czego połowa jest jednocześnie wojewodami (45). Druga połowa senatorów wybierana jest w wyborach proporcjonalnych w jednym okręgu wyborczym bez progów z przyznawaniem mandatów metodą Hare-Niemeyera.
Skład:
KON 25—35%
RC 12—20%
UZ 30—40%
N 15—25%

Król Mieszko III Romanow

Samorząd:
Równouprawnienie sejmików szlacheckich i rad narodowych. W pierwszych dominuje UZ, w drugich w zależności od województwa KON, lub RC.
#2
Cytat:System partyjny:

[Obrazek: 384d778d595ea.gif]

Uwagi: Dozwolone są niewielkie odstępstwa od tej tabeli wśród gracy z dwóch największych partii (tj. KON i RC), oraz całkowita dowolność poglądów w wypadku wszystkich postaci niezależnych.
#3
Cytat:
Ustawa Generalna
My Konstanty,
król Polski, etc. etc.

W obliczu widma upadku Królestwa, wierząc w wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, oraz Opatrzność Bożą ogłaszam niniejszą Ustawę generalną i tym samym zamykam haniebny okres anarchii, prywaty, niepotrzebnych konfliktów, ponad to upadku autorytetu władzy.

Władza duchowna w Królestwie niepodzielnie powierzona jest Stolicy Apostolskiej. Jurysdykcja sądów kościelnych ograniczona jest do procesów dotyczących wyłącznie wiernych Kościoła katolickiego. Sprawy podejmowane przez sądy kościelne nie podlegają jurysdykcji sądów państwowych o ile sąd kościelny nie zdecyduje się przekazać sprawy sądowi świeckiemu. Wyroki sądów kościelnych o ile to konieczne są wykonywane przez administrację państwa na poziomie centralnym, lub województwa. Jednocześnie w Królestwie konstytucja może nadać prawa schizmatykom, heretykom i wszelkim innowiercom w zależności od potrzeby. Osoby podlegające takim konstytucjom podlegają jedynie jurysdykcji sądów państwowych.

Ograny władzy państwowej nie podlegają żadnym błędnym teoriom podziału władzy. Są one w swoich decyzjach ograniczone wyłącznie prawem, zwyczajem i procedurami. Tylko one mogą wydawać konstytucje, oraz nadawać moc prawną traktatom sojuszniczym. Inne mniejszej wagi akty prawne mogą zostać na podstawie konstytucji wydawane przez ograny władzy lokalnej. Ograny władzy państwowej nie tylko są źródłem prawa, ale również decyzji politycznych, administracyjnych i najwyższym autorytetem prawnym dla wszelkich sądów państwowych. W wypadku spraw najwyższej wagi ograny władzy państwowej mogą przejmować rolę sądów.

Organami władzy państwowej są król i senat.

Wprowadza się dziedziczność władzy królewskiej. Po śmierci króla nowym królem zostaje ipso iure najstarszy żyjący syn dotychczasowego króla. W wypadku braku żywego męskiego potomka królem zostaje najstarszy żyjący potomek Konstantego Pawłowicza Romanowa po mieczu. Król jest jedynym ustrojodawcą Królestwa.

Senat składa się z senatorów. Senatorowie podejmują decyzje większością głosów. Marszałkiem Senatu jest Prymas Polski. Senatorowie mianowani przez króla są nieusuwalni i sprawują swój urząd do śmierci, lub rezygnacji. Każdy wojewoda musi być senatorem.

Uznając zasługi i wielkość szlachcica polskiego zachowane zostają sejmiki. Jednomyślna decyzja wszystkich sejmików jest traktowana jak decyzja senatu. Wielkie instytucje szlachty polskiej w tym i konfederacja w swojej słusznej części pozostawione zostają. Konfederacje o tyle nadal zwoływane być mogą o ile jej członkowie są rozbrojeni i pokojowo nastawieni. Decyzje konfederacji mogą nabrać mocy prawnej, ale tylko wtedy gdy król się do konfederacji przyłączy.

Wszelkie braki Ustawy generalnej król uzupełnić może poprawkami, a o ile poprawka nie jest konieczna konstytucjami.

Poprawka I

Własność bez słusznego odszkodowania odebrana nie będzie.

Poprawka II

Zatrzymanie, przesłuchanie, aresztowanie tylko za zgodą sądu będzie miało miejsce.

Poprawka III

Prawo do życia jest podstawową wartością w Królestwie. Kara śmierci może być wykonana tylko w wypadku przegranej apelacji, która w takim wypadku jest automatyczna.

Poprawka IV

Poddany ma prawo do pewności decyzji administracyjnej, dlatego za tekst poddany cenzurze nikt karany być nie może.

Poprawka V

Kary cielesne nie mogą wywołać kalectwa. Gdyby tak się stało karany ma prawo do odszkodowania.

Poprawka VI

Tylko król razem z senatem mogą uchwalić konstytucję, która wchodzi wcześniej niż z nastaniem nowego roku.

Poprawka VII

W poprawce VI rok zostaje zmieniony w kwartał.

Poprawka VIII

Zaproponowanego przez konfederację kandydata na senatora król nie odrzuci o ile nie zawiąże się w tym samym czasie inna konfederacja proponująca innego kandydata. Prawo niniejsze dotyczy tylko miejsc w senacie opróżnionych w wyniku śmierci, lub rezygnacji dotychczasowego senatora.

Poprawka IX

Obok sejmików ustanawia się z nimi równouprawnione Rady Narodowe. Wybory do Rad Narodowych są tajne, bezpośrednie, równe, odbywają się w ramach kurii zawodowych z wyłączeniem rolników i zawodów niegodnych. Rada Narodowa wybiera wicewojewodę.

Poprawka X

Ustanawia się organ reprezentacji narodowej tj. Izbę poselską zwaną również Sejmem. Bez zgody sejmu praw stanowione nie będzie. Projekty konstytucji w sejmie stworzone i przez sejm do senatu lub króla skierowane nie wymagają późniejszej sejmu zgody, gdyż są z wolą narodu zgodne. Wybory do Izby poselskiej są tajne, bezpośrednie, równe i uczestniczy w nich większa część narodu.

Poprawka XI

Ordynację i cenzusy wyborcze izba poselska zmieniać może większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 3/5 składu sejmu.

Poprawka XII

Izba poselska zmienić ustrój może większością 3/4 głosów w obecności przynajmniej 2/3 składu sejmu.
#4
Cytat:
Komitet Unii Pansłowiańskiej

Organ władzy UP. Teoretycznie jego celem jest koordynacja działań poszczególnych państw UP, a faktycznie jego władza wykracza ponad autonomię państw zintegrowanych w Unię. Komitet jest wybierany przez Radę Monarchów składającą się z delegatów monarchów, głów państw (lub osobiście samych monarchów, czy głów państw) poszczególnych państw. Choć skład delegatów jest identyczny (po jednym na państwo), każdy ma inną liczbę głosów. Rada Monarchów zbiera się jedynie w celu wybrania składu Komitetu Unii Pansłowiańskiej. Kadencja Komitetu wynosi 3 lata.

Głosy według państw:
Polska 80 głosów
Jugosławia 65 głosów
Bułgaria 55 głosów
Czechy 35 głosów
Słowacja 35 głosów
Śląsk 15 głosów


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości