D:5 Ustawa o jawności majątków funkcjonariuszy publicznych
#1
o. Ewaryst Poniński OP:
Kolejnym punktem dzisiejszych obrad jest projekt PDP "Robo-Chłop" o jawności majątków funkcjonariuszy publicznych. O zabranie głosu proszę pana posła Karla Schmitza.

Karl Schmitz: Dziękuję Ojcze Marszałku!

Wysoka Izbo!

Od dawna istnieje przestępczość, a im większe i bardziej oderwana od społeczeństwa biurokracja tym w większym stopniu narażona jest ona na działanie w interesie grup przestępczych. Grupy tego typu opierają się na korupcji, braku zaufania do wymiaru sprawiedliwości, organów państwa i zwykłej ludzkiej uczciwości.

Zaufanie opiera się na wiedzy. Jeśli mam wiedzę na temat jakiejś osoby, instytucji mogę przewidzieć jej zachowanie. Przewidując co z robi w konkretnej sytuacji nie muszę się bać. Nie odczuwam niepewności i staram się wykorzystać moje szare komórki do opracowania racjonalnego schematu działania. Ryzyko odejścia od tego schematu jest niskie.

Jawność jednocześnie zdejmuje parawan ochronny z osób, które nie są w stanie wyjaśnić nagłych wzrostów majątku.

Dziękuję

Załącznik:
Cytat:
Projekt
U S T A W Y
O jawności majątków funkcjonariuszy publicznych

Art. 1.
Majątek funkcjonariuszy publicznych jest informacją jawną dostępną w archiwach państwowych na zwykłych zasadach.

Art. 2.
1. Funkcjonariusz publiczny jest zobowiązany w marcu każdego roku złożyć do archiwum państwowego oświadczenie dotyczące jego majątku.
2. Oświadczenie zawiera przynajmniej:
a) posiadane zasoby pieniężne, obligacje, udziały w spółkach, metale i kamienie szlachetne;
b) mienie ruchome o wartości przekraczającej wartość 5 kilogramów srebra;
c) nieruchomości z uwzględnieniem lokalizacji, szacunkowej wartości budynków i ich stanu;
d) istotne elementy umów będących źródłem przychodów funkcjonariuszy publicznych, lub możliwości korzystania z majątku innych osób;
e) zobowiązań pieniężnych przekraczających wartość 5 kilogramów srebra.
3. Jeśli funkcjonariusz publiczny rozlicza podatki wspólnie z inną osobą musi załączyć do oświadczenia majątek tej osoby.
4. Jeśli funkcjonariusz publiczny posiada ponad 1/5 udziałów w spółce musi załączyć do oświadczenia majątek tej spółki.
5. Jeśli funkcjonariusz publiczny jest we władzach stowarzyszenia, lub fundacji musi załączyć do oświadczenia majątek tego stowarzyszenia, lub fundacji.

Art. 3.
Niezłożenie oświadczenia majątkowego, lub świadome podanie fałszywych danych w oświadczeniu podlega każe do 2 lat więzienia.

Art. 4.
Majątek funkcjonariuszy GUB może zostać w całości, lub części utajniony jeśli wymaga tego bezpieczeństwo publiczne.

Art. 5.
Ustawa wchodzi z 14 dni od ogłoszenia.

Cytat:Uzasadnienie:
W naszym kraju szaleje korupcja. Dosięgła ona ludzi sprawujących najwyższe stanowiska w państwie. W tej sytuacji jedynie jawność może chronić obywateli przed nią. Taki też cel przyświecał projektodawcą.

Obecnie majątek funkcjonariuszy publicznych jest traktowany jak majątek każdego innego obywatela, co ustawa zmienia wprowadzając obowiązek składania oświadczeń majątkowych, oraz wprowadzając sankcję nie tylko za nie wypełnienie tego obowiązku, ale również za świadome podanie w oświadczeniu nieprawdziwych informacji.

Efektem ustawy będzie radykalne ograniczenie korupcji i wprowadzenia jawności związków funkcjonariuszy publicznych z szeroko pojętym biznesem. Ustawa doprowadzi również do zwiększenia kosztów funkcjonowania archiwów państwowych jednak dopiero w nowym roku budżetowym, a wielkość tych kosztów jest nieznaczącą kwotą w ramach całego budżetu.

W związku z uchwaleniem ustawy minister odpowiedzialny do spraw administracji jest zobowiązany do wydania rozporządzenia zawierającego w załączniku wzory oświadczeń majątkowych.
Odpowiedz
#2
[OG: Nikt nie ma nic do powiedzenia.]
Odpowiedz
#3
Pietkiewicz

Wysoka Izbo!

Wniesiony projekt jest przykładem bezmyślnego zachowania, gdzie w imię szczytnych ideałów chce się poświęcić prywatność milionów. Czy naprawdę dla walki z korupcję potrzebne nam jest by policjant inspekcji ruchu drogowego składał oświadczenie o posiadanych obrączkach i medaliku? Czy dyrektor szkoły musi informować wszystkich o każdych 100 złotych oszczędności? Czy każdy młodzy sekretarz w urzędzie będzie musiał ujawnić czy kupił 5- czy 10- latki skarbu państwa? Przecież to jest po prostu śmieszne i niebezpiecznie. Gromadzenie informacji o milionach osób, ich stanie majątku będzie gigantycznym kosztem do którego trzeba będzie zatrudnić armię ludzi i drugą armię do tego by oświadczenie weryfikowała- to będzie wręcz wymagać stworzenia całego nowego pionu administracji w każdej jednostce administracyjnej. Będzie to też gigantyczne ułatwienie dla przestępców oraz niezdrowe źródło polotek, gdzie każdy będzie mógł poglądać co tam właściwie ma sąsiad.

Z racji powyższym będe rekomendował odrzucenie ustawy, gdyż cel słuszny ale wykonanie woła o pomste do nieba i wręcz kompromituje słuszną ideą przejrzystości w życiu publicznym.
Odpowiedz
#4
Karl Schmitz:

Wysoka Izbo!

Zarzuty pana posła Pietkiewicza są bezpodstawne. Prywatność polega w pierwszym rzędzie na ochronie korespondencji, miru domowego, itp. W wypadku danych np. o tym kto ma ile domów i mieszkań, czy danych na temat tego gdzie ktoś pracuje trudno mówić o sytuacji tylko prywatnej. Mamy wtedy pole w której styka się to co publiczne z tym co prywatne. Ludzie mieszkający w małym miasteczku wiedzą kto gdzie mieszka i na jakim stanowisku pracuje. Nie da się tych danych ujawnić.

Ustawa nie przewiduje armii ludzi do weryfikowania podawanych danych. Dane będą weryfikowane w wypadku pojawienia się uzasadnionego podejrzenia w ramach prac policji. Mówienie o gigantycznych wydatkach jest bałamutne. Nie mamy w tym kraju takiej liczby funkcjonariuszów publicznych. Może kiedyś w przyszłości będzie ich znacznie więcej, ale wtedy i maszyny liczące będą sprawniejsze i sprawa będzie dość prosta i tania.

Dodatkowo ustawa nie będzie źródłem plotek, gdyż nie da się plotkować na temat tego co się wie. Plotki są związane z brakiem wiedzy i na tym polega ich szkodliwość. Informacje podane w archiwach będą znane policji i obywatelom, więc praca włamywaczy, którzy i tak wiedzą będzie trudniejsza, a korzystanie z archiwum w celu poznania majątków później okradzionych będzie poszlaką do złapania takiego włamywacza i znacznie ułatwi śledztwo. Im bowiem więcej wiedzą detektywi tym trudniejsze jest życie przestępców. Właśnie wiedza w przyszłości zniesie wszelaką przestępczość.

Dziękuję.
Odpowiedz
#5
Wera Kostrzewa (Komitet Niezależnych Socjalistów)
Wysoka Izbo!

Komitet deklaruje poparcie dla projektu ustawy, idącego z pewnością w dobrym kierunku. Uważamy jednak, że są potrzebne rozwiązania bardziej radykalne. Aby nie tylko majątek urzędników i generałów spasłych na krwawicy proletariatu okazał się jawny, lecz także majątek burżuazji i obszarników, zgłaszamy niniejszą poprawkę.
Cytat:Tytuł zmienić na "O jawności majątków obywatelskich w Królestwie Polskim".
W Art. 1 zmienić "funkcjonariuszy publicznych" na "wszystkich obywateli".
W Art. 2 zmienić "Funkcjonariusz publiczny" na "Każdy obywatel".
Dziękuję.
Odpowiedz
#6
Mirosław Wojtkowiak wybuchł gorzkim śmiechem, choć wcale mu do śmiechu nie było, po czym poprosił o głos.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Poseł Schmitz łaskaw był stwierdzić, że wymagane ustawą oświadczenia będą weryfikowane w toku ewentualnego śledztwa. Pragnę zapytać, na czym wobec tego polega wyższość tej ustawy nad stanem obecnym, skoro organy ścigania już teraz mają dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, kiedy zajdzie potrzeba?

Jeżeli jedynym celem jest rozpowszechnienie informacji o majątku to jestem tej ustawie zdecydowanie przeciwny. Jest to, wbrew temu co mówi poseł Schmitz, sprawa prywatna i o ile ktoś nie jest podejrzany o malwersacje, nikogo nie powinien jego majątek interesować. Boję się myśleć, ile możliwości niecnego wykorzystania tych informacji stworzy proponowana ustawa. Dziękuję.
Odpowiedz
#7
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Aktualna sytuacja wymaga oczyszczenia życia publicznego z malwersacji i kombinatorstwa. Jak jednak dokonać zmiany skoro zasiadają w tej Izbie posłowie, którzy sprzeciwiają się proponowanym zmianom. Nie jest dobrze aby jedną ustawą ogłosić jawność wszystkich grup zawodowych czy obywateli. Zmianę jednak musimy zacząć od głowy, do góry. Obawiam się rozszerzania definicji funcjonariusza publicznego, dlatego proponuję zmianę

poprawka 1
Art. 1 otrzymuje brzmienie
Art. 1
1) Majątek funkcjonariuszy publicznych jest informacją jawną dostępną w archiwach państwowych na zwykłych zasadach.
2) Funkcjonariuszem publicznym jest osoba powołana, wybrana lub mianowana na stanowisko państwowe przez Króla, Izbę Poselską, Senat, Izbę Poselską i Senat, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów i każdego członka Rady Ministrów.

Art. 2. 1) otrzymuje brzmienie
1. Funkcjonariusz publiczny jest zobowiązany w ciągu tygodnia od momentu powołania, wybrania lub mianowania złożyć do archiwum państwowego oświadczenie dotyczące jego majątku.

Dziękuję.
Władysław Trąpczyński - Solidarność Walcząca | dowódca okręgu katowickiego
Lucjan Trąpczyński - Solidarność Walcząca | delegat okręgu katowickiego
Odpowiedz
#8
Pietkiewicz

Wysoka Izbo!

Poprawka zaproponowana przez pana posła Radziewicza stanowi jakieś ulepszenie tej złej ustawy bo przynajmiej ogranicza milionową rzeszę która musiałaby ujawnić swój majątek do jedynie tysięcy osób- jednak nadal nie likwiduje to jej największego problemu jakim jest zamach na prywatność. Nie ma bowiem żadnego interesu publicznego w tym by wiedzieć kto i ile posiada, jeśli taka osoba nie jest o nic oskarżona. Ja wiem, że niektórym mogło pozostawać zawodowe hobby gromadzenia wiedzy o wszystkich, jednak dla zwykłych ludzi prywatność jest wartością i co więcej jest wartością gwarantowaną przez Kontytucję. A mówienie, że prawa własności stanowi styk tego co prywatne z tym co państwowe i wysnuwać z tego wniosek, że w takim razie państwo może wkraczać z butami w tą sferę bez potrzeby tylko dla zasady, zbliża nas do standardów amerykańskich, a nie cywilizowanych społeczeństw.

Ale nie dość, że ta ustawa odziera z prywatności to co więcej według słów posła Schmitza tak naprawdę gromadzenie tak poteżnego archiwum i tak nie ma większego sensu, bo nie będzie żadnej weryfikacji tego co zostaje podane w oświadczeniach-czyli w razie podejrzeń weryfikację majątku i tak będą musiały przeprowadzić organy ścigania wraz z sądem.
Odpowiedz
#9
Karl Schmitz: Wysoka Izbo!

Muszę sprostować wypowiedzi, które padły. Powiedziałem, że w sposób oczywisty nie będzie dochodziło do weryfikacji każdego oświadczenia, ale będzie miała ona miejsce np. gdy będzie to uzasadnione. Nie chodziło jednak o ramy śledztwa. Wykrycie fałszu w oświadczeniu dopiero doprowadzi do śledztwa.

Nawet gdyby policja nie weryfikowała oświadczeń co jest interpretacją skrajnie błędną mojej wypowiedzi, to weryfikować je będą oczywiście dziennikarze i społeczność lokalna na tyle na ile będą w stanie, więc korupcja zostanie uniemożliwiona. Posiadanie majątku bez możliwości jego wykorzystania i poprawy jakości swojego życia, lub życia najbliższych nie interesuje większości ludzi. Bardzo mało jest szaleńców gromadzących pieniądze w celu ich chowania w lesie i dalszego dziadowania.

Poprawia pana posła Radziewicza ma ewidentny błąd. Pojęcie funkcjonariusza publicznego istnieje. Pan Radziewicz musiałby stworzyć nową kategorię np. funkcjonariusza państwowego? I wprowadzić ją do ustawy zastępując nią pojęcie funkcjonariusza publicznego. W innym wypadku w prawie byłyby dwie definicje tego samego pojęcia i nikt by nie wiedział kiedy z której korzystać.

Dziękuję.
Odpowiedz
#10
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wycofuję swoją poprawkę i zgłaszam nową

poprawka 1
* Art. 1 otrzymuje brzmienie
Art. 1
1) Majątek funkcjonariuszy państwowych jest informacją jawną dostępną w archiwach państwowych na zwykłych zasadach.
2) Funkcjonariuszem państwowym jest osoba powołana, wybrana lub mianowana na stanowisko państwowe przez Króla, Izbę Poselską, Senat, Izbę Poselską i Senat, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów i każdego członka Rady Ministrów.

* Art. 2. 1) otrzymuje brzmienie
1. Funkcjonariusz państwowy jest zobowiązany w ciągu tygodnia od momentu powołania, wybrania lub mianowania złożyć do archiwum państwowego oświadczenie dotyczące jego majątku.

* Tytuł zmienić na "O jawności majątków funkcjonariuszy państwowych w Królestwie Polskim".
W Art. 1 zmienić "funkcjonariuszy publicznych" na "funkcjonariuszy państwowych".
W Art. 2 zmienić "Funkcjonariusz publiczny" na "Funkcjonariusz państwowy".
Władysław Trąpczyński - Solidarność Walcząca | dowódca okręgu katowickiego
Lucjan Trąpczyński - Solidarność Walcząca | delegat okręgu katowickiego
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości